ANO DIAZOMA 21 | 1st OnLine ARTexhibition of the project: 12months/ ARTonline @ www.art-profiles.net

The exhibition in FLIP BOOK edition

Click on the following link and watch the exhibition as a FLIP BOOK

Πρόσκληση συμμετοχής στην Ομαδική Διαδικτυακή Έκθεση 2021 | ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 21

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η παρακολούθηση θεάτρου αποτελούσε μέσο θεραπείας, διότι είχε ευεργετικά αποτελέσματα για τη ψυχική και κατ' επέκταση τη σωματική υγεία των ασθενών.

Με έμπνευση το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, την Πυθαγόρεια αριθμολογία και την έναρξη ενός νέου έτους, του 2021 που φέρει το βαρύ αποτύπωμα του έτους 2020 που διαδέχτηκε, η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 | ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 21 θα παρουσιαστεί στην πολιτιστική ιστοσελίδα μου www.art-profiles.net και στο youtube ΜΕΣΩ VIDEO μετά την ολοκλήρωσή της.

Δηλώνετε συμμετοχή ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ με ένα έργο για το οποίο στέλνεται φωτογραφία με τα στοιχεία του (τίτλο, διαστάσεις, τεχνική – υλικά), το ονοματεπώνυμό σας στα Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και το mail ή την ιστοσελίδα σας. Σε περίπτωση που θέλετε να αναφερθεί αντί για το μέηλ σας, η σελίδα σας στο facebook ή στο Instagram μου το αναφέρετε.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ προκειμένου να επιλέξετε έργο με το οποίο θέλετε να συμμετέχετε: Το άνω διάζωμα του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου έχει 21 σειρές καθισμάτων. Με βάση την Πυθαγόρεια αριθμολογία ο αριθμός 21 είναι μυστικός αριθμός της κοσμικής συνείδησης ( το 2 είναι η θηλυκή ενέργεια του σύμπαντος, που εκπροσωπεί τη διαίσθηση, τη φαντασία, το άνοιγμα στην αγάπη και το 1 είναι η αρσενική ενέργεια του σύμπαντος που εκπροσωπεί τη δύναμη, τη δράση, την πρωτοβουλία και την αποφασιστικότητα). Μόνο αν μάθει ο άνθρωπος να κυβερνά τον εαυτό του στην καθημερινότητα, θα μπορέσει να ανέβει προς τα επάνω (συμβολικά στο επάνω διάζωμα). Έτσι θα καταφέρει να ισορροπήσει τα θηλυκά και αρσενικά στοιχεία μέσα του (21), δηλαδή να ενεργοποιήσει και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου του και τότε θα μπορέσει να κυριαρχήσει στο νοητικό του πεδίο.

Με λίγα λόγια οι συμμετοχές σας θα συντελέσουν στην παρουσίαση μιας διαδικτυακής έκθεσης που σκοπός της είναι να δώσει ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ με την έναρξη του 2021 για εμάς τους ίδιους που είμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ και πρέπει να δρούμε ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΜΕ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ, ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ώστε τελικά όχι μόνο να κυριαρχήσουμε στο νοητικό μας πεδίο, αλλά να ΣΥΜΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ!!!

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!!!

Στέλνετε τις συμμετοχές σας στο mail: dimitriolazarou@gmail.com

Video διαδικτυακών εκθέσεων μου μπορείτε να δείτε στο youtube, στο κανάλι μου Dimitris Lazarou στο μπορείτε να κάνετε και εγγραφή (πατάτε subscribe)

Εφόσον υπάρξει αριθμός συμμετοχών άνω των 50, η έκθεση θα έχει και επικοινωνία έντυπα και διαδικτυακά με δελτίο τύπου που θα δημιουργήσω προς τα τέλη Ιανουαρίου που λήγουν και οι συμμετοχές.

Δημήτρης Λαζάρου 

repdla@hotmail.com // dimitriolazarou@gmail.com

Invitation to participate in the Group Online Exhibition 2021 | ANO DIAZOMA 21

The ancient Greeks believed that watching theater was a means of healing, because it had beneficial effects on the mental and therefore physical health of patients.

Inspired by the ancient theater of Epidaurus, the Pythagorean numerology and the beginning of a new year, 2021 the GROUP ONLINE EXHIBITION 2021 | ANO DIAZOMA 21

will be presented on my cultural website www.art-profiles.net and on youtube VIA VIDEO after its completion.

Participation is declared UNTIL JANUARY 31 with one art work for which a photo is sent with its details (title, dimensions, technique - materials), your name in Greek and English as well as your mail or website. In case you want it to be mentioned instead of your email, your facebook or Instagram page mentions it.

EXHIBITION TOPICS in order to select an art work with which you want to participate:

The upper part of the ancient theater of Epidaurus has 21 rows of seats.

According to Pythagorean numerology, the number 21 is the secret number of the cosmic consciousness (2 is the feminine energy of the universe, which represents intuition, imagination, openness to love, and 1 is the masculine energy of the universe, which represents power, action, initiative and determination).

Only if man learns to rule himself in everyday life will he be able to ascend (symbolically to the upper ledge).

Thus he will be able to balance the female and male elements within him (21), that is, to activate both hemispheres of his brain and then he will be able to dominate in his mental field.

SHORTLY, your participations will contribute to the presentation of an online exhibition whose purpose is to give POSITIVE MESSAGES

PARTICIPATION IN THE EXHIBITION IS FREE !!! Send your art work to the mail: dimitriolazarou@gmail.com

You can watch videos of my online exhibitions on youtube, on my channel Dimitris Lazarou you can also register (click subscribe)

If there is a number of entries over 50, the exhibition will have communication in print and online with a press release that I will create by the end of January when the entries expire.

DIMITRIS LAZAROU

Αγγελική Παπακωνσταντίνου - Angeliki Papakonstantinou | Happy Days | Digital art | mail: apapakost@gmail.com

Αγγελική Παπακωνσταντίνου - Angeliki Papakonstantinou | Happy Days | Digital art | mail: apapakost@gmail.com

Charitini Thrasyvoulou- Χαριτίνη Θρασυβούλου | Regeneration-Αναγέννηση | 100×80cm | Oil on canvas--Λάδι σε καμβά | mail: tinathrasyvoulou@gmail.com | fb: Charitini Thrasyvoulou

Charitini Thrasyvoulou- Χαριτίνη Θρασυβούλου | Regeneration-Αναγέννηση | 100×80cm | Oil on canvas--Λάδι σε καμβά | mail: tinathrasyvoulou@gmail.com | fb: Charitini Thrasyvoulou

Έλενα Αρσενίδου - Elena Arsenidou | The poet's window | 30x35cm | Photomontage | mail: earsenidou@gmail.com

Έλενα Αρσενίδου - Elena Arsenidou | The poet's window | 30x35cm | Photomontage | mail: earsenidou@gmail.com

Μάτα Φραντζέσκου - Mata Frantzeskou | Αρμονία - Harmony | 40x30cm | Μικτή τεχνική σε οικολογικό χαρτί σκίτσων - mixed media on ecological sketch paper | mail: matafrantzeskou.deco@gmail.com - fdeco@otenet.gr

Μάτα Φραντζέσκου - Mata Frantzeskou | Αρμονία - Harmony | 40x30cm | Μικτή τεχνική σε οικολογικό χαρτί σκίτσων - mixed media on ecological sketch paper | mail: matafrantzeskou.deco@gmail.com - fdeco@otenet.gr

Ευτυχία Τουρναβίτη - Eftihia Tournaviti | Η εσωτερική μου αρμονία - My internal harmony | 46x48cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: eftihia_alive@hotmail.com

Ευτυχία Τουρναβίτη - Eftihia Tournaviti | Η εσωτερική μου αρμονία - My internal harmony | 46x48cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: eftihia_alive@hotmail.com

Angeliki Papakonstantinou - Happy days - VIDEO PRESENTATION

Angeliki Papakonstantinou - Happy days - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Charitini Thrasyvoulou - Regeneration - Video presentation

Charitini Thrasyvoulou - Regeneration - Video presentation
@ www.art-profiles.net

ELENA ARSENIDOU - The poet's window - Video presentation

ELENA ARSENIDOU - The poet's window - Video presentation @
www.art-profiles.net

Mata Frantzeskou - Harmony - VIDEO PRESENTATION

Mata Frantzeskou - Harmony - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Eftihia Tournaviti - My internal harmony - VIDEO PRESENTATION

Eftihia Tournaviti - My internal harmony - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Μαρία Χαλκιά - Maria Chalkia - | Μαγική δύναμη - Magical power | 150x100cm | Μικτή τεχνική σε καμβά - Mixed media on canvas | FB: Maria Chalkia. Maria Chalkia εικαστικός| Instagram: mariachalkiacreativeideas

Μαρία Χαλκιά - Maria Chalkia - | Μαγική δύναμη - Magical power | 150x100cm | Μικτή τεχνική σε καμβά - Mixed media on canvas | FB: Maria Chalkia. Maria Chalkia εικαστικός| Instagram: mariachalkiacreativeideas

en/gr

WOMAN the incarnation of the beginning and the continuation of life, as well as the symbol of the immortality of that earthly matter, which does not have the form itself, but nevertheless, wears all forms. The magical power and miracle of woman is not inferior to the miracle of the universe itself. This gave her enormous power and this was the main concern of the male population: the division, control and use of this power for the benefit of men.

Γυναίκα η ενσάρκωση της έναρξης και της συνέχισης της ζωής καθώς και το σύμβολο της αθανασίας εκείνης της γήινης ύλης που δεν έχει αυτή καθεαυτή μορφή, αλλά ωστόσο ενδύεται όλες τις μορφές. Η μαγική δύναμη και το θαύμα της γυναίκας δεν είναι κατώτερα από το θαύμα του ίδιου του σύμπαντος. Τούτο της έδωσε μια τεράστια δύναμη κι αυτό υπήρξε η κυρία φροντίδα του ανδρικού πληθυσμού :

Η διάσπαση ,ο έλεγχος και η χρήση αυτής της δύναμης προς ίδιον όφελος των αντρών.

Maria Chalkia - Magical power - VIDEO PRESENTATION

Maria Chalkia - Magical power - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Άννα Γιαννοπούλου - Anna Giannopoulou | Αναθύμηση - Remembrance | 70x50cm | Ακρυλικά σε χαρτί - Acrylics on paper | mail: anna.giannopoulou@yahoo.gr

Άννα Γιαννοπούλου - Anna Giannopoulou | Αναθύμηση - Remembrance | 70x50cm | Ακρυλικά σε χαρτί - Acrylics on paper | mail: anna.giannopoulou@yahoo.gr

Christine Abou Negm | Twin Flames | 40x30cm | Ακρυλικά - Acrylics | FB: Christine Abou-Negm

Christine Abou Negm | Twin Flames | 40x30cm | Ακρυλικά - Acrylics | FB: Christine Abou-Negm

Ειρήνη Δούναβη - Irene Dounavi | Ισορροπία - Balance | 100x110 | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: edounavi@saintpaul.gr | FB:  Irene Dounavi painting

Ειρήνη Δούναβη - Irene Dounavi | Ισορροπία - Balance | 100x110 | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: edounavi@saintpaul.gr | FB: Irene Dounavi painting

Ευαγγελία Βεκιαροπούλου - Evangelia Vekiaropoulou | Ως άνω - Above | 70x70cm | Ακρυλικό σε καμβά - Acrylic on canvas | mail: anemoesaorion@gmail.com

Ευαγγελία Βεκιαροπούλου - Evangelia Vekiaropoulou | Ως άνω - Above | 70x70cm | Ακρυλικό σε καμβά - Acrylic on canvas | mail: anemoesaorion@gmail.com

Μαριάννα Πατινιώτη - Marianna Patinioti | Moral duty | 30x30cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: marianna92pat@gmail.com

Μαριάννα Πατινιώτη - Marianna Patinioti | Moral duty | 30x30cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: marianna92pat@gmail.com

Μαίρη Τριβιζά - Mary Triviza | Κοσμική ενέργεια-Ζω γι'αυτό το γλυκό φιλί // Cosmic energy-I live for this sweet kiss | 80x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: mairytriviza@gmail.com

Μαίρη Τριβιζά - Mary Triviza | Κοσμική ενέργεια-Ζω γι'αυτό το γλυκό φιλί // Cosmic energy-I live for this sweet kiss | 80x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: mairytriviza@gmail.com

Σοφία Μητράκη - Sophia Mitraki | Ανήφορος - Steep | 70x50cm | Πυρογραφία σε ξύλο - Pyrography on wood | mail: sophiaartist@yahoo.gr

Σοφία Μητράκη - Sophia Mitraki | Ανήφορος - Steep | 70x50cm | Πυρογραφία σε ξύλο - Pyrography on wood | mail: sophiaartist@yahoo.gr

Kατερίνα Θεοδωρίδου - Katerina Theodoridou | Κάθαρση - Purification | 60x50cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: katerinatheodoridou64@yahoo.com

Kατερίνα Θεοδωρίδου - Katerina Theodoridou | Κάθαρση - Purification | 60x50cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: katerinatheodoridou64@yahoo.com

Anna Giannopoulou - Remembrance - VIDEO PRESENTATION

Anna Giannopoulou - Remembrance - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Christine Abou Negm - Twin Flames - Video presentation

Christine Abou Negm - Twin Flames - Video presentation @www.art-profiles.net

Irene Dounavi - Balance - VIDEO PRESENTATION

Irene Dounavi - Balance - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Evangelia Vekiaropoulou - Above - Video presentation

Evangelia Vekiaropoulou - Above - Video presentation @ www.art-profiles.net

Marianna Patinioti - Moral duty - VIDEO PRESENTATION

Marianna Patinioti - Moral duty - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Mary Triviza - Cosmic Energh - I live for this sweet kiss | VIDEO PRESENTATION

Mary Triviza - Cosmic Energh - I live for this sweet kiss | VIDEO PRESENTATION @ www.art-profiles.net

Sophia Mitraki | Steep VIDEO PRESENTATION

Sophia Mitraki | Steep VIDEO PRESENTATION @ www.art-profiles.net

Katerina Theodoridou - Purification - VIDEO PRESENTATION

Katerina Theodoridou - Purification - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

ch2_artist | Enlightenment | 10x70cm | Charcoal on paper | mail: c.tsantilas@yahoo.gr | Instagram:ch2_artist

ch2_artist | Enlightenment | 10x70cm | Charcoal on paper | mail: c.tsantilas@yahoo.gr | Instagram:ch2_artist

Argy Pappas Tsiota | Underwater series #3....

Argy Pappas Tsiota | Underwater series #3....".LIGHT ON THE WRECKAGE " | 100x70cm | Pastel | FB: argy. pappastsiota

Enlightenment by ch2_artist | Theme of the artwork

This artwork is inspired by the inner self need for personal freedom of a human organic body.An electric lamp is focusing on a child’s brain . The lights reflects a spontaneous movement of the hand that turns on the inner switch of the mind. is that particular moment when man realizes that he must ascend to the highest organic dimension of personal perception.

ch2_artist | Enlightenment | VIDEO PRESENTATION

ch2_artist | Enlightenment | VIDEO PRESENTATION @ www.art-profiles.net

Argy Pappas Tsiota - Light on the wreckage - VIDEO PRESENTATION

Argy Pappas Tsiota - Light on the wreckage - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Αρβανιτάκη- Βασιλακάκη Ελένη | Arvanitaki - Vassilakaki Eleni | Χωρίς τίτλο - Untitled | 40x30cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: earvanitaki@hotmail.com

Αρβανιτάκη- Βασιλακάκη Ελένη | Arvanitaki - Vassilakaki Eleni | Χωρίς τίτλο - Untitled | 40x30cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: earvanitaki@hotmail.com

Συμεών Βαριάς - Simeon Varias | Χορεύοντας στο Αιγαίο - Dancing in the Aegean | 100x80cm | Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas | mail: simeon.xaxa@gmail.com

Συμεών Βαριάς - Simeon Varias | Χορεύοντας στο Αιγαίο - Dancing in the Aegean | 100x80cm | Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas | mail: simeon.xaxa@gmail.com

Κατερίνα Σακελλαρίδη - Katerina Sakellaridi | Αρμονία με τη φύση - Harmony with nature | 60x50cm | Λάδι σε κάμβα - Oil on canvas | FB: Kat Sakel

Κατερίνα Σακελλαρίδη - Katerina Sakellaridi | Αρμονία με τη φύση - Harmony with nature | 60x50cm | Λάδι σε κάμβα - Oil on canvas | FB: Kat Sakel

Γεωργία Τρούλη - Georgia Trouli | See beyond | 90x70cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: eno_louriel@yahoo.gr

Γεωργία Τρούλη - Georgia Trouli | See beyond | 90x70cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: eno_louriel@yahoo.gr

Arvanitaki Vassilakaki Eleni - Untitled - VIDEO PRESENTATION

Arvanitaki Vassilakaki Eleni - Untitled - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Simeon Varias - Dancing in the Aegean - VIDEO PRESENTATION

Simeon Varias - Dancing in the Aegean - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Katerina Sakellaridi | Harmony with nature - VIDEO PRESENTATION

Katerina Sakellaridi | Harmony with nature - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Georgia Trouli - See beyond - VIDEO PRESENTATION

Georgia Trouli - See beyond - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Γιάννης Καμίνης - Yiannis Kaminis | Beyond Duality | 50x35cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: yiannis.kaminis@gmail.com | site: https://www.yianniskaminis.gr/

Γιάννης Καμίνης - Yiannis Kaminis | Beyond Duality | 50x35cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: yiannis.kaminis@gmail.com | site: https://www.yianniskaminis.gr/

Yiannis Kaminis - Beyond duality - VIDEO PRESENTATION

Yiannis Kaminis - Beyond duality - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Χριστίνα Χατζηντεβέ - Christina Chatzideve | It wasn't a Fairytale | 100x100cm | λάδια, γραφίτης, κολαζ σε καμβά - Oil, graphite, collage on canvas | WEBSITE: www.chatzideve.com INSTAGRAM: https://www.instagram.com/christina_chatzideve/

Χριστίνα Χατζηντεβέ - Christina Chatzideve | It wasn't a Fairytale | 100x100cm | λάδια, γραφίτης, κολαζ σε καμβά - Oil, graphite, collage on canvas | WEBSITE: www.chatzideve.com INSTAGRAM: https://www.instagram.com/christina_chatzideve/

Christina Chatzideve - It wasn't a Fairytale - VIDEO PRESENTATION

Christina Chatzideve - It wasn't a Fairytale - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Σοφία Φουντουλάκη - Sofia Fountoulaki | Σπασμένο περίγραμμα - Broken outline | 80x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: sofia.fountoulaki@gmail.com

Σοφία Φουντουλάκη - Sofia Fountoulaki | Σπασμένο περίγραμμα - Broken outline | 80x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: sofia.fountoulaki@gmail.com

Mουστάκα Βασιλική - Παυλίνα - Moustaka Vasiliki-Pavlina | Overflowed | 70x50cm | Ακρυλικά σε χαρτί - Acrylics on paper | https://www.facebook.com/basia.moustaka | http://instagram.com/basiamoustaka

Mουστάκα Βασιλική - Παυλίνα - Moustaka Vasiliki-Pavlina | Overflowed | 70x50cm | Ακρυλικά σε χαρτί - Acrylics on paper | https://www.facebook.com/basia.moustaka | http://instagram.com/basiamoustaka

Ειρήνη Καλογεράκη - Irini Kalogeraki | Espace et couleurs | 100x80cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | http://www.facebook.com/Irinisartgallery/

Ειρήνη Καλογεράκη - Irini Kalogeraki | Espace et couleurs | 100x80cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | http://www.facebook.com/Irinisartgallery/

Δόμνα Μπέτσιου - Domna Betsiou | Επίκληση - Invocation | 60x50cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: domna.betsiou@gmail.com

Δόμνα Μπέτσιου - Domna Betsiou | Επίκληση - Invocation | 60x50cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: domna.betsiou@gmail.com

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΡΑΣ - ANDREAS DARAS | Ελπίδα Επιβίωσης - Hope for survival | 40x50cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: rad543@gmail.com

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΡΑΣ - ANDREAS DARAS | Ελπίδα Επιβίωσης - Hope for survival | 40x50cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: rad543@gmail.com

Sofia Fountoulaki - Broken outline - VIDEO PRESENTATION

Sofia Fountoulaki - Broken outline - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Moustaka Vasiliki Pavlina - Overflowed - VIDEO PRESENTATION

Moustaka Vasiliki Pavlina - Overflowed - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Irini Kalogeraki - Espace et couleurs - VIDEO PRESENTATION

Irini Kalogeraki - Espace et couleurs - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Domna Betsiou - Invocation - VIDEO PRESENTATION

Domna Betsiou - Invocation - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

ANDREAS DARAS - Hope for survival - VIDEO PRESENTATION

ANDREAS DARAS - Hope for survival - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Μαριαλένα Σαρρή - Marialena Sarris | Cyg-Ob2 (Το νεφέλωμα του κύκνου - Τhe swan nebula) | 108x108cm | Ακουαρέλα - Watercolor | mail: info@marialenasarris.com

Μαριαλένα Σαρρή - Marialena Sarris | Cyg-Ob2 (Το νεφέλωμα του κύκνου - Τhe swan nebula) | 108x108cm | Ακουαρέλα - Watercolor | mail: info@marialenasarris.com

The art work " Cyg-Ob2 " - The swan nebula belongs to a larger collection of realistic depictions of evening and starry skies. It is a composition of telescope images.

Marialena Sarris | " Cyg-Ob2 " - The swan nebula | VIDEO PRESENTATION

Marialena Sarris | " Cyg-Ob2 " - The swan nebula | VIDEO PRESENTATION
@www.art-profiles.net

Μίνα Φάκκα - Mina Fakka | Life is a dream | 40x40cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: fakkamina@gmail.com

Μίνα Φάκκα - Mina Fakka | Life is a dream | 40x40cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: fakkamina@gmail.com

Ennios Eros Giogos | Pithagoras | 30x20cm | Ξυλομπογιά σε χαρτόνι -  wood paint on cardboard |  https://www.facebook.com/eros.is.the.artist | mail: e.giogos@gmail.com

Ennios Eros Giogos | Pithagoras | 30x20cm | Ξυλομπογιά σε χαρτόνι - wood paint on cardboard | https://www.facebook.com/eros.is.the.artist | mail: e.giogos@gmail.com

Ελευθερία Γεωργιάδου - Eleftheria Georgiadou | Η γοργόνα των στιγμών - Mermaid of the moments | 100x80cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | Eleftheria Georgiadou ART, Achilles Gallery, page on FB

Ελευθερία Γεωργιάδου - Eleftheria Georgiadou | Η γοργόνα των στιγμών - Mermaid of the moments | 100x80cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | Eleftheria Georgiadou ART, Achilles Gallery, page on FB

Mina Fakka - Life is a dream - VIDEO PRESENTATION

Mina Fakka - Life is a dream - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ennios Eros Giogos | Pithagoras | VIDEO PRESENTATION

Ennios Eros Giogos | Pithagoras | VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Eleftheria Georgiadou - Mermaid of the moments - VIDEO PRESENTATION

Eleftheria Georgiadou - Mermaid of the moments - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net