ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη διαδικτυακή ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ έκθεση | OPEN CALL for FREE participation @ web exhibition

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη διαδικτυακή ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ έκθεση | OPEN CALL for FREE participation @ web exhibition "The Pandemic of ARTvirus" | @ www.art-profiles.net

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη διαδικτυακή ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ έκθεση "The Pandemic of ARTvirus" | @ www.art-profiles.net

Το διαδίκτυο κρύβει μια παγκόσμια δύναμη που μπορεί η Τέχνη να ξεκλειδώσει και ήδη ξεκλειδώνει μέσα από διαδικτυακές εκθέσεις. Σας καλώ λοιπόν να συμμετέχετε ΔΩΡΕΑΝ, εφόσον το επιθυμείτε στη διαδικτυακή έκθεση "The Pandemic of ARTvirus" στην ιστοσελίδα μου www.art-profiles.net και στη σελίδα WebExhibitions Με αφορμή τις δύσκολες ημέρες που ζούμε, θα αποδείξουμε ότι μια πανδημία μπορεί να έχει και θετικό πρόσημο, όταν πρόκειται για τον ιό της Τέχνης, που μπορεί να αποδώσει τη σημερινή πραγματικότητα, απεικονίζοντας τη διαφορετική ματιά των εικαστικών.

Ήδη μπορείτε να δείτε ότι έχουν δημιουργηθεί, πατώντας πάνω στη σελίδα WebExhibitions τα ακόλουθα photo album με τα ακόλουθα εννοιoλογικά πλαίσια για κάθε photo album:

ARTvirusHEALTH: Το έργο που θα στείλετε θα αναφέρεται στην εποχή που διανύουμε, όπου η Υγεία μας δοκιμάζεται από ιούς γρίπης, με αποτέλεσμα ακόμη και τον εγκλεισμό μας, προκειμένου να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε τους άλλους.

ARTvirusEARTH: Η γη και η φύση μάς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, και φυσικά η πανδημία των ανθρώπινων παρεμβάσεων που την καταστρέφουν με πιο αργούς ή πιο γοργούς ρυθμούς είναι πλέον ορατή. Η ρεαλιστική ή "διαφορετική" εικαστική σας ματιά σχετικά με το παραπάνω θέμα μέσα από το έργο που θα προτείνεται, σίγουρα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ARTvirusHUMANITY: Ήδη το χαμόγελο στην καθημερινότητα σβήνει και η κατάθλιψη και οι κρίσεις στις ανθρώπινες σχέσεις είναι συχνό φαινόμενο. Οικονομική κρίση, καταστροφή του περιβάλλοντος, ιοί, σύγχρονα φαινόμενα που τα social media ανέδειξαν ακόμη περισσότερο, ενώ προϋπήρχαν, όπως bullying, παιδεραστία, ενδοοικογενειακή βία, εξάρτηση από... (συμπληρώστε τα κενά μέσα από το έργο σας), κρίση ακόμη και στις ερωτικές σχέσεις !!! Η δική σας εικαστική ματιά μπορεί να τα καταδείξει, να αφυπνίσει ή και να αποδώσει αυτή την αισιόδοξη μελλοντική εικόνα που όλοι φανταζόμαστε, γιατί είναι δύσκολο να υπάρξει στην πραγματικότητα και μάλιστα στο άμεσο μέλλον. 

Υπάρχει η δυνατότητα τέλος, για συμμετοχή με video, αρκεί να έχει ανέβει στο youtube ή στο vimeo, οπότε μου στέλνετε το link. Το video δε θα αφορά συλλογή έργων σας ή video από ατομική έκθεση σας. Θα είναι ART VIDEO δικής σας έμπνευσης που μπορεί να σχετίζεται με ένα από τα επιμέρους θέματα της έκθεσης. Θα δημιουργηθεί διαφορετική σελίδα όπου θα αναρτηθεί στην περίπτωση αυτή.

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ (mail: dimitriolazarou@gmail.com)

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. Μπορείτε να συμμετέχετε με ένα ΜΟΝΟ έργο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, Installation, για καθένα από τα 3 photo album και σε συνεννοήση μέσω mail μαζί μου, ώστε να έχει την σωστή, σε ένα από τα 3 photo albums, ανάρτησή του. Άρα έργο σας μπορεί να βρίσκεται και στα 3 photo albums και αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συμμετέχετε με 3 έργα, αρκεί να μπορούν να εισαχθούν καθένα από αυτά σε ένα από τα επιμέρους photo albums της έκθεσης.

Β. Το έργο σας για να αναρτηθεί πρέπει να αποσταλεί σε jpg μορφή. Οποιαδήποτε άλλη μορφή αρχείου δε θα γίνεται δεκτή!!! Aν το έχετε σε διαφορετική μορφή αρχείου, π.χ. pdf, tif ... υπάρχουν on line προγράμματα που μπορείτε να το μετατρέψετε σε jpg μορφή και να μου το στείλετε. Είστε υπεύθυνοι στο να μην είναι θολό και να είστε ικανοποιημένοι για την απόδοση του έργου σας στη φωτογραφία, γιατί δε θα υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, όσον αφορά τα χρώματα του.

Γ. Στο mail που θα μου στείλετε, εκτός από τη φωτογραφία του έργου ή των έργων σας σε jpg μορφή, θα μου αναφέρετε χωριστά:΅

Το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ

Τον τίτλο του έργου σας στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ

Τις διαστάσεις του

Την τεχνική του ή το υλικό του στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ

Το link της ιστοσελίδας σας, αν έχετε, το link της σελίδα σας στο facebook και θα μου αναφέρετε, αν μπορώ να αναφέρω το mail σας. Τα τελευταία στοιχεία θα τα βάζω μετά τα στοιχεία του έργου σας, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ !!!

ΤΑ ΕΡΓΑ και τα στοιχεία τους ΘΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ και στις σελίδες μου στο facebook, εφόσον βέβαια δεν κινδυνεύουν "δυστυχώς" να λογοκριθούν:

https://www.facebook.com/LazarouMyExhibitions/?modal=admin_todo_tour https://www.facebook.com/EfimerisTisTexnis/?modal=admin_todo_tour https://www.facebook.com/artprofiles/?modal=admin_todo_tour

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ (mail: dimitriolazarou@gmail.com)

OPEN CALL for FREE participation @ web exhibition "The Pandemic of ARTvirus" | @ www.art-profiles.net

The Internet hides a global power that Art can unlock and is already unlocking through online exhibitions. So I invite you to join for FREE and to participate in the "The Pandemic of ARTvirus" webexhibition @ my website www.art-profiles.net @ WebExhibitions page. We will prove that a pandemic can have a positive sign when it comes to the Art virus, which can reflect today's reality by depicting the "different look" of the visual artists and their art works.. You can send your art works after you check the following photo albums on the WebExhibitions page and the following participation terms with the following conceptual frameworks for each photo album:

ARTvirusHEALTH: The project you send will refer to the time we are in, where our Health is tested by influenza viruses, and even our enclosure, in order to protect and protect others.

ARTvirusEARTH: Earth and nature are ringing the alarm, and of course the pandemic of human intervention that is destroying it more slowly or faster is now visible. Your realistic or "different" artistic look on the subject above through the work that will be suggested is certainly of particular interest.

ARTvirusHUMANITY: The smile in everyday life is already extinguished, and depression and crises in human relationships are a common occurrence. Financial crisis, environmental disaster, viruses, modern phenomena that have made social media even more "famous", while pre-existing such as bullying, pedophilia, domestic violence, dependence on ... (fill in the gaps in your work), crisis even in erotic relationships !!! Your art works can illuminate, awaken or even give this optimistic future image that we all imagine, because it is difficult to achieve in reality in the immediate future.

It is possible to upload a video, as long as it is uploaded to youtube or vimeo, so you can send me the link. The video will not be a video collection of your artworks or a video of a solo exhibition. It will be ART VIDEO of your own inspiration that may be related to one of the individual themes of the exhibition. A different page will be created if there will be participations by videos.

I am always at your disposal for any further information.

Dimitris Lazarou (mail: dimitriolazarou@gmail.com)

TERMS AND CONDITIONS

A. You can participate with ONLY one art work, PHOTOGRAPHY, SCULPTURE, Installation, for each of the 3 photo albums and by mail with me, to have the correct, one of the 3 photo albums, posted. So your art work can be on all 3 photo albums and that means you can participate with 3 art works, as long as each of them can be included in one of the individual photo albums in the exhibition.

B. Your work must be submitted in jpg format for posting. Any other file format will not be accepted !!! If you have it in a different file format, e.g. pdf, tif ... there are on line programs that you can convert to jpg and send it to me. You are responsible for not being cloudy and you must be satisfied with the performance of your work in photography because it will not be further processed in terms of its colors.

C. In the mail you will send me, in addition to a photo of your work or works in jpg format, you will tell me separately: ΅

YOUR NAME

The title of your art work

DIMMENSIONS

Technique or material

The link of your website, if you have one, the link of your facebook page and you will let me know if I can write your mail. I will put the last items after the details of your art work, IF YOU ACCEPT those details TO BE WRITTEN .

THE ART WORKS will be uploaded to my pages @ FACEBOOK too, since they certainly do not risk "unfortunately" being censored:

https://www.facebook.com/LazarouMyExhibitions/?modal=admin_todo_tour https://www.facebook.com/EfimerisTisTexnis/?modal=admin_todo_tour https://www.facebook.com/artprofiles/?modal=admin_todo_tour

I am always at your disposal for any further information. 

Dimitris Lazarou (mail: dimitriolazarou@gmail.com)